top of page

Privacybeleid

Wij hebben deze GDPR Policy opgesteld om u te verduidelijken in welke omstandigheden wij uw persoonsgegevens verwerken en hoe wij ze beschermen. Wij kunnen deze GDPR Policy occasioneel wijzigen. Wij zullen elke wijziging die wordt aangebracht aan dit document op onze website publiceren zodat u altijd weet welke informatie wij verzamelen, hoe we ze kunnen gebruiken en in welke gevallen wij deze gegevens kunnen doorgeven aan derden. Daarom vragen wij u dit document regelmatig door te nemen.

Deze GDPR Policy heeft voornamelijk betrekking op de verwerking van persoonsgegevens van onze huidige klanten en in sommige gevallen van onze vroegere klanten, personen die belangstelling tonen voor onze activiteiten en personen met wie wij in contact komen in het kader van de uitvoering van onze activiteiten.

In overeenstemming met de wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens, delen wij u het volgende mee :

1) De verantwoordelijken voor de verwerking is de onderneming DelFa Protection BVBA : 

DelFa Protection BVBA – Rodeheide 15 – 3980 Tessenderlo, BE 0830.539.536, IBZ : 20 1997 11

Hierna “DelFa Protection” genoemd. 

2) Het e-mailadres van DelFa Protection is: info@delfaprotection.be

3) De persoonsgegevens die wij kunnen verwerken zijn de volgende: 

  • Identificatiegegevens: naam, voornaam, taal, titel, enz.

  • Contactgegevens: postadres, vast en/of mobiel telefoonnummer, e-mailadres, enz.

  • Financiële gegevens: bankrekeningnummer. 

  • Gegevens van een onderneming om een natuurlijke persoon te identificeren: bv. een uit één persoon bestaande besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (eenpersoons BVBA) : ondernemingsnummer. 

 

4) Als u een contractuele relatie heeft met DelFa Protection, dan vormt deze overeenkomst de basis voor de verwerking van de persoonsgegevens. Het doel van de verwerking van persoonsgegevens bestaat erin om DelFa Protection in staat te stellen om de uitvoering van de in het contract vermelde diensten te waarborgen, net als het algemeen beheer van de klanten en leveranciers, met inbegrip van het beheer van geschillen en gerechtelijke procedures, net als de bescherming van onze rechten.

Wij baseren de verwerking van uw persoonsgegevens op ons gerechtvaardigd belang en kunnen u op die manier op de hoogte houden van onze activiteiten.

Wij baseren de verwerking van uw persoonsgegevens op uw toestemming als u ons een vraag om informatie stuurt of als u ons belt.

Ten slotte kan de verwerking van uw persoonsgegevens verantwoord worden om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen.  Wij zijn onderworpen aan de wettelijke verplichtingen met betrekking tot onze sector die strikt gereglementeerd is en die ons verplicht om bepaalde informatie bij te houden.

5) DelFa Protection bewaart uw persoonsgegevens tot er een einde komt aan uw relatie met DelFa Protection (bijvoorbeeld als u niet langer gebonden bent door een contract met DelFa Protection ).

6) Uw persoonsgegevens zullen toegankelijk zijn voor personen die aangeduid zijn in overeenstemming met het “need-to-know”-principe, om de hierboven vermelde doeleinden te bereiken.

DelFa Protection zal uw persoonsgegevens niet doorgeven aan derden zonder voorafgaande kennisgeving, behalve indien deze overdracht vereist is als gevolg van wettelijke of contractuele verplichtingen, of gerechtelijke of politiemaatregelen.

Als DelFa Protection een beroep doet op externe onderaannemers zijn deze altijd contractueel verplicht om uw persoonsgegevens te verwerken in het kader van de uitvoering van de overeenkomst volgens de geldende regels, en om uw persoonlijke gegevens niet te verwerken voor andere doeleinden dan die vermeld in ons gemeenschappelijk onderaannemingscontract.

7) Overeenkomstig de algemene verordening gegevensbescherming[1], heeft iedereen volgens  bepaalde voorwaarden de volgende rechten:

    1) toegang tot en rechtzetting van persoonsgegevens

    2) verwijdering van de persoonsgegevens in de door de wet vermelde gevallen

    3) in geval van betwisting betreffende de verwerking van persoonsgegevens, de beperking van de verwerking van die persoonsgegevens totdat de  betwisting                  is opgelost

    4) de overdraagbaarheid van persoonsgegevens

    5) te allen tijde en zonder motivering, verzet tegen de verwerking van persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden of geautomatiseerde individuele                       besluitvorming.

    Als de verwerking van uw persoonsgegevens is gebaseerd op uw toestemming, heeft u het recht om deze te allen tijde in te trekken.

    Iedereen die gebruik wil maken van deze rechten wordt verzocht een e-mail te sturen naar het adres info@delfaprotection.be. Iedere persoon beschikt ook                      over een recht op beroep bij de Belgische gegevensbeschermingsautoriteit via commission@privacycommission.be

8) DelFa Protection voert een permanente follow-up uit van de beveiliging van de persoonsgegevens binnen de onderneming. DelFa Protection verbindt zich ertoe om alle redelijke technische en organisatorische maatregelen te nemen om te vermijden dat onbevoegde personen toegang krijgen tot de persoonsgegevens die aan DelFa Protection werden toevertrouwd, en om ieder ongeoorloofd verlies van persoonsgegevens, vernietiging en openbaarmaking te vermijden. DelFa Protection maakt gebruik van systemen die regelmatig worden bijgewerkt.

___________

[1]Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens (…), P.B.E.U., 4 mei 2016, L. 119/1.

bottom of page